Zarządzanie sobą w czasie

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z umiejętnościami zarządzania sobą w czasie, organizowaniai planowania
 • Rozwinięcie umiejętności ustalania priorytetów i koncentrowania działań na osiąganiu zamierzonych rezultatów
 • Przedstawienie metod radzenia sobie ze złodziejami czasu
 • Poznanie metod pozwalających na przeprowadzanie efektywnych spotkań zespołu

 Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Będą potrafili efektywnie zarządzać sobą w czasie
 • Będą umieli stosować metody i techniki pomocne przy wyznaczaniu celów i priorytetów
 • Nabędą umiejętności efektywnego delegowania zadań
 • Nabędą umiejętność prowadzenia uporządkowanych i skutecznych spotkań z zespołem

 Program szkolenia                                                                                                      

 1. Analiza czasu
  • Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
  • Diagnozowanie złodziei czasu
  • Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu
 2. Proces wytyczania celów i priorytetów
  • Warunki poprawnego definiowania celów
  • Formuła warte
  • Pisemne ustalanie celów
  • Kontrola i weryfikacja celów
  • Metody wyznaczania celów krótkoterminowych i perspektywicznych
  • Techniki ustalania ważności zadań
 3. Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
  • Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności
  • Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?
  • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
  • Krzywa sprawności
  • Plan działania
  • Tabela spędzonego czasu
 4. Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
  • Jak realistycznie budować swój plan czasowy?
  • Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
  • Kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych
  • Strategie odkładania spraw na później
 5. Delegowanie zadań
  • Korzyści z delegowania
  • Poziomy delegowania
  • Przyczyny niedelegowania
  • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
  • Tworzenie harmonogramu zadań
 6. Przeprowadzanie spotkań z zespołem – zarządzanie czasem zespołu
  • Problemy ze spotkaniami
  • Jak prowadzić skuteczne spotkania
  • Typowe problemy podczas spotkań i metody ich rozwiązywania
  • Moderowanie spotkania
  • Techniki prowadzenie zebrań tematycznych i organizacyjnych
  • Tworzenie harmonogramów spotkania
  • Przygotowanie list kontrolnych oraz arkuszy roboczych

 

 • Czas trwania szkolenia 2 dni - 14 godzin zajęć dydaktycznych

 

 • Trener SYLWIA BILEWICZ http://ganesa.pl/szkolenia/kadra    lub MONIKA ZIELIŃSKA http://ganesa.pl/szkolenia/kadra
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).