Zarządzanie Projektami.

Celem szkolenia jest:

wzmocnienie świadomości funkcjonowania projektów w organizacji i dostarczenie skutecznych metod i narzędzi do ich sprawnego zarządzania, w szczególności:

 • Definiowania celów i uzasadnienia biznesowego przedsięwzięć
 • Rozpoznawania wymagań i zakresu projektów z uwzględnieniem ryzyka
 • Budowania sprawnego zespołu w ramach dostępnych zasobów oraz korzystając z dostawców zewnętrznych
 • Usprawnienie przepływu informacji w projekcie

 

Program szkolenia:

 

1. Uporządkowanie głównych pojęć

 • Różnica między pracą operacyjną (procesową) a zadaniami projektowymi
 • Główne ograniczenia projektu i zarządzanie relacjami między nimi – zakres, czas, budżet
 • Cykl życia projektu z uwzględnieniem jego specyfiki – od modelu sztywnego do podejścia adaptacyjnego. Jak wykorzystać silne strony każdego z tych podejść i stworzyć hybrydę dopasowaną do potrzeb i specyfiki organizacji

 

Szkolenie zacznie się od części prezentacyjnej wspartej moderowaną dyskusją z uczestnikami. Pozwoli to trenerowi lepiej zapoznać się z poziomem świadomości projektowej uczestników i wypracować wspólny i jednolity dla wszystkich zestaw pojęć wykorzystywany w dalszej części szkolenia.

Uzupełnieniem do prezentacji będzie ćwiczenie „Projekt-Zadanie-Proces” dopinające proces budowania jednolitego języka

 

2. Inicjacja projektu

 • Tworzenie uzasadnienia biznesowego projektu
 • Definiowanie celów – od problemu do rozwiązania, poprzez cele realizacyjne aż po mierniki oceny ich osiągnięcia
 • Struktura zarządzania projektem – Sponsor albo Komitet Sterujący, kierownik projektu, zespół projektowy, inni interesariusze – poziomy odpowiedzialności i uprawnień
 • Analiza wymagań – czego tak naprawdę oczekują kluczowi interesariusze
 • Zarządzanie ryzykiem – analiza ryzyk projektu względem całej organizacji i ryzyk realizacji samego projektu
 • Plan Komunikacyjny – zasady obiegu informacji, organizacji spotkań, PR projektu w organizacji

 

Od tej części szkolenie będzie przebiegać z dominującą formułą warsztatu. Uczestnicy połączeni w max 5-osobowe zespoły pracować będą nad wybranymi przez siebie projektami. Scenariusz zakłada, że uczestnicy wymyślą na gorąco propozycje projektów osadzonych w realiach swojej organizacji, jednocześnie nie takich, które były, bądź akurat są realizowane. Zapewni to z jednej strony lepsze utożsamienie się z projektem i szukanie pomysłów na przeniesienie nowopoznanych metod na własne życie zawodowe a jednocześnie nie będą mieli oporów podczas szkolenia, aby eksperymentować.

Scenariusz szkolenia zakłada przechodzenie przez grupy projektowe krok po kroku metodą od ogółu do szczegółu do kolejnych metod doprecyzowujących wiedzę na temat projektu i dających możliwość wykonania zmian w pierwotnych założeniach, o ile zostaną wykryte w nich błędy.

 

3. Planowanie projektu

 • Struktura Podziału Prac (WBS) – definiowanie szczegółowego zakresu projektu i jego produktów cząstkowych
 • Diagram Sieciowy – określenie zależności między wszystkimi zadaniami w projekcie, pierwsza analiza terminów, zadań krytycznych i optymalizacja czasu trwania projektu
 • Harmonogram – przeniesienie planu na oś czasu (Wykres Gantta), analiza zasobów.
 • Kamienie Milowe – ważne punkty kontroli zakresu i zaplanowane miejsca dużych bezkosztowych zmian w projekcie – korzyści finansowe z podejścia etapowego
 • Plan Zarządzania Ryzykiem – szczegółowa identyfikacja ryzyka, określenie ich wielkości, wybór metod mitygacji ryzyka i określenie odpowiedzialności za monitorowanie konkretnych ryzyk

 

Dalsza część warsztatu to poznanie metod związanych z planowaniem. To czas dla uczestników na uświadomienie sobie, czy wcześniej poczynione założenia projektowe (Po co? Co?) dadzą się zrealizować w praktyce (Jak? Kiedy? Kim? Za ile?)

Metody planistyczne mają pokazać uczestnikom, jakie ryzyka mogą pojawić się w ich projektach w toku ich realizacji i jak można zarządzać tymi ryzykami na etapie przygotowania projektu do realizacji.

Mocną stroną warsztatu planowania będzie praca zespołowa uczestników, podczas której będą mogli „zetrzeć” swoje wyobrażenie projektu, jego przebieg a nawet cele. Pozwoli to im też zrozumieć, z jakimi wyzwaniami i przeszkodami organizacyjnymi mogą borykać się współpracownicy z innych obszarów organizacji i czemu ma to wpływ na możliwe zakłócenia w realizowanych projektach.

 

4. Realizacja i kontrola przebiegu projektu

 • Zarządzanie zmianami – procedury vs. podejście elastyczne
 • Raporty okresowe i na kamieniach milowych
 • metody monitorowania projektu z poziomu Sponsora

 

W tej części trener wskaże uczestnikom, jak używać wypracowanych wcześniej narzędzi i metod do procesu monitorowania i kontroli projektu. Jak pracować z komunikacją w projekcie zarówno w ramach członków zespołu, sponsora, jak i interesariuszy zewnętrznych.

 

5. Zamykanie projektu

 • Podsumowanie na końcu projektu
 • Formalne rozliczanie projektu
 • Przekazywanie produktów projektu do życia w działalności operacyjnej i standardy monitorowania skuteczności wdrożenia
 • Zbieranie doświadczeń z projektów – podejście systemowe pod kątem uczącej się organizacji

 

Podsumowanie projektu połączone będzie z podsumowaniem szkolenia. Trener wskaże dobre praktyki zamykania projektów, rozliczania efektów i uruchamiania monitorowania procesu poprojektowego.

 

Czas trwania szkolenia 2 dni - 14 godzin zajęć dydaktycznych

Cena,miejsce,termin do ustalenia.

 

 • Trener Przemysław Lisek
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).