Umiejętności przywódcze. Project Managera.

Celem szkolenia jest:

 • Określenie sposobów regeneracji zasobów osobistych
 • Wzmocnienie umiejętności budowania autorytetu oraz zespołu wokół komunikowanych zasad  – trening  expose Project Managera,
 • Doskonalenie  umiejętności  rozpoznawania 4 faz rozwoju zespołu oraz umiejętności dostosowania narzędzi menedżerskich do faz rozwoju zespołu  -  4 kroki do doskonałości zespołu,
 • Rozwój umiejętności przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej  - trening efektywnych rozmów feedbackowych oraz doskonalenie umiejętności egzekwowania oczekiwań w oparciu o ustalone zasady współpracy,
 • Rozwój umiejętności przekazywania niepopularnych wiadomości zespołowi ,
 • Autodiagnoza preferowanego stylu przewodzenia według K. Blancharda,
 • Wzrost umiejętności dobierania narzędzi przywódczych, menedżerskich w zależności od poziomu dojrzałości, czyli kompetencji i zaangażowania członka zespołu projektowego.

 

Program szkolenia:

 

BLOK I         Rola Project Menagera i wymogi kompetencyjne w zarządzaniu i przewodzeniu zespołowi projektowemu.

 • Celowość Project Managera, ewolucja zarządzania oraz współczesne koncepcje zarządzania.
 • Krótka gra/ eksperyment zespołowy  - jak działa zespół bez lidera?
 • Jaka jest odpowiedzialność  Project Managera wobec zespołu i organizacji?
 • Z jakich narzędzi kierowniczych i przywódczych warto, żeby menedżer korzystał?
 • Metody i narzędzia: fragment filmu – ilustracja filmowa z omówieniem.

 

 

BLOK II           Autorytet Project Managera i budowanie zespołu wokół zasad zwiększających jego efektywność. 

 • Case study „Nowy  PM” –  jakie zachowania budowały, a jakie niszczyły autorytet PM? Wzmocnienie umiejętności budowania własnego autorytetu w oparciu o spójny wizerunek, wiarygodność i zaufanie.  
 • Budowanie zespołu wokół zasad współpracy i komunikowania się - jasność oczekiwań

jako kluczowa umiejętność lidera odpowiedzialnego za osiągane przez zespół rezultaty.

 • Trening umiejętności wygłoszenia expose do zespołu. Komunikowanie oczekiwań

zespołowi, informacja o kryteriach sukcesu pracy zespołowej, priorytetach

oraz zachowaniach pożądanych, które jako PM będę wzmacniać, doceniać,

a także zachowaniach, które będę wygaszać (korygować, dyscyplinować).

 

 

BLOK III          Komunikowanie niepopularnych wiadomości zespołowi – jak je komunikować  dbając maksymalnie o zaangażowanie zespołu i autorytet PM?

 • Trening komunikowania niepopularnych wiadomości.

 

BLOK IV          Budowanie zespołu – jak rozwija się zespół w drodze do doskonałości i jakie działania powinien.

 • 4 fazy rozwoju zespołu – jakie są 4 kroki do dojrzałości zespołu?
 • Jakie działania w poszczególnych fazach warto, aby  PM podejmował, by zespół stawał się jak najszybciej efektywny i samodzielny.
 • Role zespołowe – kompozycja preferowanych ról zespołowych a efektywność pracy zespołu. Autodiagnoza preferowanych ról zespołowych.

 

BLOK V           Styl przewodzenia Project Managera - jaki styl przywództwa preferuję i co to dla mnie i mojego zespołu oznacza?

 • Diagnoza preferowanego stylu zarzadzania/przywództwa – według  Blancharda. Efektywności i  elastyczność zarządzania zespołem.
 • 4 poziomy dojrzałości pracowników określane na 2 wymiarach: wiedza i umiejętności  (wie – nie wie, umie – nie umie) oraz zaangażowania (chce – nie chce).  Rozpoznawanie poziomów kompetencji pracowników i dobór odpowiednich narzędzi zarządzania (narzędzia z obszaru instruowanie  - wspieranie dobierane do poziomu kompetencji)
 • Mocne strony wynikające z preferowanego stylu oraz obszary do pracy  z tworzeniem indywidualnego Action Planu
 • Style przywództwa a poziom kompetencji pracowników:
 • Styl istruktażowy (S1)
 • Styl coachingowy (S2)
 • Styl motywujący (S3)
 • Styl delegujący (S4)
 • Mapa Zespołu. Analiza zespołu pod kątem poziomu kompetencji zaangażowania  – A1,A2,A3,A4 w kontekście wybranych, strategicznych zadań. Rozwijanie umiejętności diagnozowania poziomów dojrzałości pracowników w kontekście kluczowych dla efektywności zespołu zadań oraz umiejętności udzielania im wsparcia w obszarze umiejętności i/lub motywacji w zależności od potrzeb.

 

BLOK VI          Sztuka udzielania efektywnego  feedbacku – jak prowadzić rozmowy menedżerskie?

 • Ścieżka wzmacniania efektywności zespołu  - monitorowanie rezultatów w kontekście stawianych oczekiwań, jako podstawowy element przywództwa i przejrzystej komunikacji.
 • Struktura informacji zwrotnej jako osnowa rozmowy menedżerskiej -  FUKO
 • Trening rozmów  w oparciu  o strukturę  informacji zwrotnej wzmacniającej i korygującej FUKO.
 • Proces egzekwowania zakomunikowanych zasad.

 

Czas trwania szkolenia 2 dni - 14 godzin zajęć dydaktycznych

Cena, miejsce, termin do uzgodnienia.

 

 • Trener Agnieszka Długołęcka-Kurzyk
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).