Trening kompetencji z zakresu Komunikacji Międzykulturowej

Celem szkolenia jest, by pracownicy: 

 • rozwijali swoje kompetencje na poziomie wiedzy, postawy i umiejętności
 • znali podstawowe pojęcia związane z międzykulturowością
 • potrafili wyróżnić główne typy kultur
 • mogli odczuć problemy pracownika delegowanego do innego kraju
 • potrafili obsługiwać klientów z innych państw z większą empatią i zrozumieniem
 • umieli zweryfikować stereotypy o naszych sąsiadach zza wschodniej granicy
 • znali fazy szoku kulturowego, jakie przechodzi cudzoziemiec
 • mieli świadomość różnorodności sposobów komunikowania się odmiennych grup kulturowych
 • zwracać większą uwagę na pozawerbalne komunikaty wysyłane przez cudzoziemca
 • potrafili lepiej rozpoznawać bariery komunikacyjne osób z innych kultur
 • umieli dostosować swój styl działania w zależności od kraju pochodzenia klienta
 • mogli odczuć obawy, emocje i potrzeby osób przybywających do obcego kraju
 • potrafili wchodzić w interakcję z cudzoziemcami z większą otwartością i zaufaniem
 • mogli doświadczyć różnicy w traktowaniu co wpłynie na rozwój empatii i zrozumienia migrantów
 • bardziej wyczuleni na potrzeby ludzi należących do różnych kręgów etnicznych
 • potrafili lepiej zrozumieć odczucia cudzoziemca „po drugiej stronie okienka”
 • mogli świadomie budować poprawne relacje zawodowe z klientami z różnych państw
 • wiedzieli jakie są narzędzia do dalszego samorozwoju z zakresu komunikacji międzykulturowej
 • skuteczniej komunikować się z migrantami poprzez zmianę swojego nastawienia i postawy

       Szkolenie trwa 2 dni, 12 godzin dydaktycznych

 • PROGRAM SZKOLENIA                                                                         

1. PODSTAWOWE POJĘCIA - MUST KNOW

 • Expat, repatriant czy emigrant - ćwiczenie wprowadzające
 • Góra lodowa kultury oraz „Diagramu cebuli” Geerta Hofstede
 • Szok kulturowy i …kto do kogo ma się dostosować
 • Rozwój kompetencji - Krzywa adaptacji kulturowej - ćwiczenie w grupach z omówieniem
 • Zrozumieć cudzoziemca - Strategie akulturacji
 • Prezentacja multimedialna - usystematyzowanie nowych pojęć

2. PUŁAPKI STEREOTYPÓW i uprzedzeń

 • Zegar stereotypów - ćwiczenie wprowadzające
 • Stereotypy kulturowe jako „obrazy w naszych głowach” Waltera Lippmanna
 • Odczytujemy kody nieznanej kultury - „Goście z wyspy Albatros” - gra symulacyjna
 • Rozwój kompetencji - Wpływ uwarunkowań kulturowych na postrzeganie świata - dyskusja
 • Kogo zaprosisz na Wigilię? - w sidłach pierwszego wrażenia

3. RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE - na podstawie wybranych wymiarów kultury z klasyfikacji Geerta Hofstede, Richarda Gestelanda oraz Edwarda Halla

 • Z dyrektorem po imieniu - Dystans do władzy
 • Postawy cudzoziemców z krajów hierarchicznych i krajów egalitarnych
 • Rozwijamy nasze kompetencje - Postawy w życiu rodzinnym, szkolnym oraz zawodowym w krajach o niskim i wysokim dystansie do władzy - ćwiczenie z omówieniem

4. UNIKANIE NIEPEWNOŚCI - dlaczego „Inny” oznacza zagrożenie

 • Jak wyjść poza schemat myślenia - autodiagnoza
 • U źródeł ksenofobii
 • Potrzeba przewidywalności a codzienne postawy w różnych społeczeństwach
 • Brak otwartości na inność a poziom biurokratyzacji

5. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

 • Porozumiewamy się bez słów - ćwiczenie wprowadzające
 • Komunikacja pozawerbalna: mowa ciała, milczenie, dystans przestrzenny i konwersacyjny
 • Język bezpośredni i pośredni - trudności komunikacyjne
 • Kraje wysokiego vs niskiego kontekstu - jak zrozumieć klienta z Dalekiego Wschodu
 • Gesty i emblematy - pułapki kulturowe

6. NIEWIDZIALNE BARIERY komunikacji międzykulturowej

 • Udzielanie pozytywnego i krytycznego feedbacku
 • Reklamacja niejedno ma imię - gotowość lub unikanie społeczeństw do konfrontacji
 • Stosunek do czasu i planowania - kraje mono i polichromatyczne
 • Rozwijamy nasze kompetencje - „Twój styl działania wobec klientów z różnych kultur” - ćwiczenie w grupach z omówieniem
 • „Po drugiej stronie okienka” - nasze nieuświadamiane bariery komunikacyjne

7. ZMIANA POSTAWY - SKUTECZNYM NARZĘDZIEM w komunikacji międzykulturowej

 • Rozwijamy nasze kompetencje poprzez doświadczanie różnic w traktowaniu - „Żółci i Zieleni” - gra symulacyjna z omówieniem
 • Uczenie się na podstawie różnic:

   - otwartość na „inne” i „nieznane” - postawa   - relatywizm kulturowy (równość kultur) - wiedza   - wzajemność i interakcje - umiejętności

 • Empatia, decentracja, toleracja niejednoznaczności - narzędzia do dalszego samorozwoju

8. NASI SĄSIEDZI ZE WSCHODU - Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy

 • Mity i stereotypy
 • Jak daleko nam do siebie i jak blisko - „Only in Russia” - prezentacja multimedialna
 • Rozwijamy nasze kompetencje - ‘Czy już możesz jechać w podróż dookoła świata?” - ćwiczenie
 • Faux pas na powitanie - wpadki nie tylko dyplomatyczne

9. PODSUMOWANIE

 • Runda końcowa
 • Przedstawienie materiałów poszkoleniowych - Handout dla Uczestników
 • Pożegnanie się z Uczestnikami

   Trener Kamila Radzyńska http://www.kamila-radzynska.pl/o_mnie.php

 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).