Skuteczne zarządzanie zespołami w oparciu o Style Myślenia FRIS

Cena: 
do uzgodnienia

Zakres szkolenia

 • Naturalny sposob reagowania, komunikowania się, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Postrzeganie silnych stron i preferowane aktywności zawodowe oraz zmiana tego postrzegania w okresie pomiędzy dwoma etapami bada
 • Styl Myślenia - Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę. W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.
 • Styl Działania - Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw. Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

 Korzyści dla Uczestników:INDYWIDUALNE: 

 • Lepsze wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji.
 • Możliwość odkrycia jak inni postrzegają Twoje zachowanie.
 • Poznanie działania, w których się sprawdzi.
 • Możliwość bycia jeszcze lepszym w tym,

w czym jest się dobrym. ZAWODOWE:

 • Lepsze wyniki i większą frajdę ze swojej pracy.
 • Zdobycie wskazówek jak skuteczniej się dogadywać.
 • Możliwość sprawdzenia jak lepiej zespołowo rozwiązywać problemy.

Program szkoleniaNazwanie dotychczasowych naturalnych strategii z zakresu komunikacji i współpracyw zespole oraz wzajemne poznanie się w oparciu o metodykę FRIS®. Uzyskanie jeszcze lepszego wzajemnego zrozumienia zachowań, niwelowanie nieporozumień oraz konfliktów we współpracy, a także nazwanie obszarów najwyższej efektywności – predyspozycji i talentów, m.in. poprzez:

 • uzupełnienie świadomości osobistej/pracowniczej o preferowany Styl Myślenia i Działania FRIS®,
 • poznanie swojej i innych naturalnych strategii zachowań oraz nauczenie się wzajemnegozrozumienia w środowisku pracy – określenie swojego najefektywniejszego obszaru wsparcia procesów zespołowych,
 • nabycie umiejętności diagnozowania potencjału własnego i innych do uruchamiania automotywacji,
 • doświadczenie korzyści wynikających z różnorodności w zespole – usprawnienie komunikacji,
 • rozpoznawanie dynamiki stylów myślenia i działania – kto, kim jest w zespole i do czegoma Talent?
 • ułatwienie zrozumienia zasad dla współpracy oraz wzrostu jakości komunikacji dostosowanejdo poszczególnych stylów występujących w zespole,
 • poznanie zasad zarządzania sobą w kontekście efektywności komunikacji, pracy i współpracy,
 • poznanie procesu FRIS® i dynamiki swoich zespołów – nazwanie przestrzeni ryzyki naturalnych przestrzeni mistrzostwa zespołowego.

 

 • ETAP I PROGRAM
 1. Diagnoza MOCNYCH STRON i RYZYK we współpracy, komunikacji i budowaniu relacjiw zespole w oparciu o style komunikacyjne wynikające z FRIS® – wypracowanie wzajemnej „instrukcji obsługi”.
 2. Doświadczenie efektywności działania stylów ukierunkowanych na Fakty, Relacje, Idee i Struktury– nabycie umiejętności rozpoznawania stylów u innych oraz wzajemnego wpływania na współpracęoraz zbudowanie efektywnie pracującego zespołu.
 3. INTEGRACJA i ROZWÓJ zespołu poprzez nazwanie i wzajemne zrozumienie swoich strategii zachowań w komunikacji oraz w procesie współpracy i zarządzania zadaniami.
 4. Określenie przez każdego uczestnika skąd czerpie energię do działania – jak się motywować?
 5. Poznanie sztuki zarządzania sobą i zrozumienie z jakiego powodu jest kluczową kompetencją
 6. Określenie zasad zespołu - jak wykorzystać FRIS® do zbudowania efektywnego zespołu, zasad efektywnej współpracy i komunikacji.
 7. Poznanie idei, z jakiego powodu nie można być najlepszym we wszystkim.
 8. Zbudowanie płaszczyzny do zarządzania w oparciu o predyspozycje i mocne strony w zespole, wykorzystanie modelu Procesu FRIS®

 Szkolenie prowadzone jest w oparciu o indywidualne wyniki Stylów Myślenia i Działania FRIS® grupy - w wyniku szkolenia, każdy uczestnik otrzyma indywidualny 20 stronnicowy raport swoich predyspozycji, Stylów Myślenia i Działania FRIS®, który ułatwia zrozumienie siebie i udziela wskazówek w jakich działaniach indywidualnych i zespołowych/procesowych dana osoba ma największy potencjał rozwojowy oraz jak go wykorzystać. Raport zawiera również informacje jak można skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej się komunikować z osobami o tym samym i odmiennych stylach myślenia. Każdy też wypracuje / otrzyma „Karty obsługi/współpracy z innymi stylami”.

 • ETAP II – PRACA PO-SZKOLENIOWA

Szkolenie kończy się 2 tygodniowym indywidualnym projektem obserwacji własnej i refleksji osobistej uczestników, która dokonywana codziennie jest wsparciem w zastosowaniu nowopoznanej wiedzy.Każdy z uczestników otrzyma materiał do prowadzenia obserwacji swoich „długich ogonów” w stylu myślenia oraz obserwacji przejawów zachowań innych osób – celem wdrażania wiedzy i uczenia się wykorzystania jej w codziennych zachowaniach. Każdy uczestnik prześle wynik swojej dwutygodniowej pracy do trenerów prowadzących szkolenie, celem uzyskania informacji zwrotnej.Osoby, które przeprowadzą obserwację otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 

 • Czas trwania szkolenia 2 dni - 14 godzin zajęć dydaktycznych
 • Miejsce szkolenia - Ganesa, ul. Matejki 11/4 Gdańsk
 • Trener: Iwona Bobrowska – Budny https://kirov.pl/iwona-bobrowska-budny-o-mnie/
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnemz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19  marca 2019  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).