Kreatywne Zarządzanie Zespołem Pracowników

Każdy menadżer, któremu zależy na efektywności pracowników stawia sobie pytanie jak motywować ludzi do działania, aby instytucja którą kieruje osiągała sukcesy. To jedno z największych wyzwań dla współczesnego  lidera, bo sztuka kreatywnego zarzadzania jest złożonym zagadnieniem, które ma wiele odcieni.Nasze szkolenie pozwoli na:

 • poznanie narzędzi kreatywnego zarządzania i rozwiązywania problemów
 • poszerzenie wiedzy nt. metod motywowania pracowników oraz poznanie błędów popełnianych przy motywowaniu
 • poznanie technik wywierania wpływu na pracownika
 • poprzez aktywne scenki i ćwiczenia pokażemy jak komunikować się z pracownikiem w trudnych sytuacjach

 PROGRAM SZKOLENIA                                                                        

 • Style kierowania

a/ Rozpoznanie własnego preferowanego stylu zarządzania (test indywidualny)- Styl liberalny- Styl motywujący- Styl zintegrowany- Styl zadaniowyb/ Poznanie zagrożeń związanych w nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania

 • Rozpoznanie dojrzałości pracownika

a/ 4 poziomy dojrzałości pracownika wg Blancharda- R1 - entuzjastyczny debiutant- R2 - rozczarowany adept- R3 – kompetentny lecz ostrożny praktyk- R4 – samodzielny ekspertb/ Dopasowanie narzędzi rozwoju do poszczególnych poziomów dojrzałości pracownika

 • Planowanie, organizowanie, delegowanie zadań, odpowiedzialności, nadawanie uprawnień i monitoring – kluczowe kompetencje modelu Blancharda

a/ R1 – zarządzanie przez zadania- Zakomunikowanie zadania- Sprawdzenie czy jest zrozumiałe- Podanie scenariusza na wypadek kłopotów- Ustalenie sposobu kontroli wykonania zadaniab/ R2, R3 - ZPC – zarządzanie przez cele- Podanie celu- Pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań)- Akceptacja bądź zmiana- Sprawdzenie wynikuc/ R4 – ZPW – zarządzanie przez wizję (i autonomię)- Empowerment- Określenie założeń zadania- Akceptacja rozwiązań inne niż własne ze strony przełożonego

 • Kreatywne motywowanie kierunkowe

a/ Potrzeby psychologiczne w motywowaniu- Piramida Maslowa (Hierarchiczność potrzeb, Wynikowość potrzeb)- Fomuła Herzberga (Czynniki higieny – ich brak obniża motywację; Motywatory – ich obecność podnosi motywację)b/ Wzmacnianie pożądanych zachowańc/ Dopasowanie wzmacniania do dojrzałości pracowników- R1 – wzmacnianie uczenia- R2 – wzmacnianie odporności na porażki- R3 – wzmacnianie samodzielności- R4 – wzmacnianie dzielenia się wiedząd/ Motywowanie na poziomie codziennych rozmówe/ Sposoby udzielania informacji zwrotnej- Metoda kanapki- Metoda „Z”f/ Radzenie sobie z oporem na informację zwrotnąg/ Informacja zwrotna a zarządzanie rozwojem (instruktaż, trening, coaching)

 • Uznanie dla pracownika (employee recognition), jako narzędzie kreatywnego zarządzania

a/ korzyści z okazywania uznania dla pracownikab/ 4 zasady uznania (często, od siebie, konkretnie, od razu po zachowaniu)c/ okazywanie uznania dla pracownika, jako efektywny proces

 • Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

a/ Rozwiązania integratywne- Poziom stanowiska- Poziom interesu 

 • Czas trwania szkolenia 2 dni - 12 godzin zajęć dydaktycznych
 • Trener AGNIESZKA CZARNECKA http://www.ganesa.pl/szkolenia/kadra
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).