Etyka zawodowa

 • Badania potwierdzają, że zachodzi pozytywna korelacja między naciskiem  kierownictwa organizacji na postępowanie etyczne, a motywacją pracowników i wynikami osiąganymi przez organizację.
 • Odpowiedni poziom wiedzy i świadomość pracowników oraz kierownictwa z zakresu etyki minimalizują ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji
 • Pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia świadomości wśród kierownictwa i pracowników jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu etyki i postępowania etycznego
 • Bardzo często podczas szkoleń pracownicy po raz pierwszy zapoznają się oczekiwanymi postawami etycznymi.

 

Cel  :                                                                                        

 • Wyposażenie pracowników w odpowiednią wiedzę dotyczącą etyki i moralności.
 • Podniesienie poziomu zrozumienia funkcji standardów etycznych i rozwiązań systemowych służących budowaniu odpowiedniej kultury etycznej w organizacji

 

Program szkolenia (wykład + warsztaty)

 • Etyka - moralność – obyczaje - uregulowania prawne.
 • Normy społeczne, wartości etyczne, ocena moralna , kategoria odpowiedzialności.
 • Etyka-moralność.
 • Etyczna organizacja – etyczny pracownik.
 • Dlaczego organizacja powinna być etyczna?
 • Wartości etyczne w organizacji – wyniki badań.
 • Rola, funkcje kodeksu etycznego w organizacji, analiza zapisów kodeksu etycznego.

Cel :  pokazanie ważności  i korzyści  współpracy z zespołem świadomym funkcjonujących norm etycznych, obyczajowych  i prawnych w społeczeństwie.

 •  Warsztaty: ankieta dotycząca dojrzałości  etycznej organizacji oraz analiza zapisów kodeksu etycznego.

 

Główne korzyści                                                                       

 • wzrost świadomości i wiedzy na temat etycznych postaw w miejscu pracy
 • pokazanie ważności ujednolicenia podejścia i rozumienia właściwych postaw etycznych w organizacji
 • ukierunkowanie pracowników na identyfikację z wartościami organizacji
 • budowanie świadomości oraz poczucia odpowiedzialności za miejsce pracy
 • wypełnienie regulacyjnego obowiązku wyposażenia pracowników w wiedzę etyczną
 • kształtowanie właściwej kultury organizacji

Cenna wiedza na temat:

 • Roli norm etycznych i obyczajowych w dobrym funkcjonowaniu społeczeństwa i organizacji,
 • funkcji kodeksów etyki w organizacji,
 • budowania korzystnych relacji  i wzajemnego zaufania w zespole

Czas trwania szkolenia 2 dni - 14 godzin zajęć dydaktycznych
 

Kadra trenerska:

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).