Nasi trenerzy

Dr Anna Hildebrandt-Mrozek

Anna Hildebrandt-Mrozek, doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika rynku pracy, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie (1998) na Odense University (Dania), studia językowe (1996) na Uniwersitá per Stranieri w Perugii (Włochy) oraz podyplomowe studia Psychologii Pozytywnej (2019) na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczony coach, trener, konsultant i doradca w obszarach: zarządzania sobą, zarządzania zmianą, odkrywania talentów i mocnych stron, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Certyfikowany trener Career Direct. Jej specjalizacją trenerską jest obszar rozwijania potencjału osobistego, budowania poczucia własnej wartości, zarządzania emocjami i życia w zgodzie ze sobą. Jej domeną są talenty na rynku pracy przyszłości i profilaktyka stresu we współczesnym świecie.

Ekspert w dziedzinie edukacji i rynku pracy oraz komunikacji międzypokoleniowej. Autorka i współautorka ponad 100 artykułów i publikacji w tych dziedzinach. Autorka książki „Koniec z pracą?” wydanej nakładem Wydawnictwa Difin. W październiku 2019 r. ukazała się jej kolejna książka: „Pasja życia - życie z pasją. Rodzicielstwo”.

 

Dr Agnieszka Czarnecka
Szkoleniowiec, doradca, wykładowca, z wykształcenia polonistka i doktorantka na wydziale Zarządzania UG. Aktywny menadżer kierunku zarządzanie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Gdyni – koordynuje prace nad rozwojem kierunku zarządzanie; nadzoruje rozwój kadry dydaktycznej. Jest specjalistą z zakresu kultury organizacyjnej w firmach (corporate governance) oraz doradcą w zakresie budowania struktury, delegowania zadań, tworzenia narzędzi systemowych. Doświadczenie zdobyła m.in. w projektach europejskich takich jak „Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza”; „Preludium do współpracy nauki i biznesu”; „Kurs na zielone – szkolenia i doradztwo z zakresu rozwiązań proekologicznych”. Praktycznie umiejętności z zakresu budowania wizerunku i PR zdobyła jako Dyrektor Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”.

 

Iwona Bobrowska - Budny
Trener biznesu, certyfikowany konsultant analiz osobowości zawodowej, talentów i stylów myślenia. Partner merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego oraz ekspert ds. rekrutacji i zarządzania współpracujący z PARP.
Posiada ponad 15 lat doświadczenie biznesowe w obszarze doradztwa i zarządzania kapitałem ludzkim. Jako manager lub partner biznesowy kreowała/wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego i twardego” HR w organizacjach polskich oraz międzynarodowych.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów.
W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę zarządzania Talentami Neuronalnymi wg. Instytutu Gallupa, metodykę komunikacyjną ART oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz Talentów Clifton StrengthsFinder, TalentQ, MBTI, MasterPersonalAnalisys, , MindSonar i FRIS®.

Specjalizuje się w treningach rozwojowych, menedżerskich
i zespołowych ukierunkowanych na:

  • rozwój pracowników, bazując na ich indywidualnym stylu myślenia
    i działania,
  • zarządzanie talentami i mocnymi stronami,
  • wpływanie na synergię zespołów w oparciu współpracę mocnych stron,
  • budowanie efektywnej komunikacji w zespole,
  • wzbudzanie motywacji mając świadomość potrzeb ludzi z pokoleń
    X, Y, Z

Wspiera jednocześnie menedżerów w rozwijaniu DNA lidera, m.in. ucząc słuchania, udzielania informacji zwrotnej i projektującej, budowania relacji w oparciu o mądre zaufanie i życzliwość oraz pokazuje jaki wpływ na pracownika i styl zarządzania mają zmiany środowiska XXI wieku.
W swojej pracy opiera się na najlepszych praktykach oraz najnowszych wynikach badań od neurologii do ekonomii. Pracuje warsztatowo i interaktywnie przy pełnym zaangażowaniu uczestników.
W ostatnich latach pracowała m.in. z: Najwyższa Izba Kontroli, Lasy Państwowe, ORANGE–TelTech, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Poczta Polska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, AXA Polska, VW Bank, Skoda, Stock, Bank BGŻ, AVEEX, EDF Energia, AVEEX, KGHM Polska Miedź, KROSS, PESA Bydgoszcz, Kongsberg Automotive, NEINVER oraz prowadziła szkolenia otwarte na Akademii Leona Koźmińskiego i Akademii HR News.

 

Piotr Welenc
Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer Polska. Audytor informatyczny JST, międzynarodowo certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego w Zespole Audytu Informatycznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Wykonywał audyty dla MPiPS. Był wykładowcą instytucji zabezpieczenia społecznego i kierowników urzędów pracy. Projektował systemy kontroli zarządczej dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Pracy. Był Wicedyrektorem ds. Planowania i Zarządzania Ryzykiem w Departamencie Audytu Wewnętrznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przygotował koncepcję systemu zarządzania ryzykiem jako pracę konkursową na międzynarodowy konkurs ISSA. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2010 r. został wyróżniony certyfikatem umiejętności przyznanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Certyfikat został przyznany za przygotowanie i wdrożenie w Zakładzie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. Autor ponad 20 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

 

Mej El-Azzeh – Taraszkiewicz
Absolwentka Politechniki Gdańskiej, specjalność Zarządzanie Organizacją. Doświadczony praktyk w zakresie usług rynku pracy m. in. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Współautor projektu wdrożenia systemu zgłoszenia do rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Obecnie Z-ca Kierownika Działu Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji. Czynnie uczestniczyła w konsultacjach merytorycznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie rejestracji przez Internet.

 

Kariona Chamier-Ciemińska
Pedagog, Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w PUP Gdańsk
. Absolentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych z poradnictwa zawodowego. Posiada certyfikat kompetencji trenerskich. Doświadczony doradca zawodowy w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z klientem, z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w prowadzeniu grup z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, diagnozowania potencjału kompetencyjnego, autoprezentacji, sztuki motywacji i zarządzania zmianą. W prowadzeniu szkoleń wykorzystuje neuropedagogikę. Współpracowała przy wielu projektach szkoleniowo - doradczych m.in w zakresie badania predyspozycji zawodowych studentów i absolwentów. Wieloletni pracownik urzędu pracy w Gdańsku.  Najbardziej ceni sobie naukę płynącą ze spotkań z innymi ludźmi. W swojej pracy zawodowej kieruje się mottem: "skuteczny doradca to ten, który podsyca u klienta właściwe nastawienie."

 

Renata Radziejewska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 2000 r. zatrudniona w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zawodowo skupiona na problematyce zatrudnienia (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, młodociane, repatrianci). Autorka publikacji „Zwrot kosztów związanych z zatrudnianiem osób młodocianych”, wydanej w 2013 r. oraz licznych artykułów poświęconych problematyce zatrudnienia. Uczestniczka prac w sejmowej podkomisji stałej ds. rynku pracy, dotyczących rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Joanna Siepracka
Ukończyła studia na kierunku Psychologia Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Akademia Trenera (Train the Trainers). Przeszła szereg szkoleń zarówno z obszarów rozwoju osobistego i zawodowego, jak i wysoce specjalistycznych szkoleń menedżerskich.
Całe swoje zawodowe życie, od 2003 roku, zajmuje się „miękkim” HR’em. Od 2009 roku pełni funkcję HR Biznes Partnera ds. Personalnych na Województwo Pomorskie w jednym z największych banków w Polsce. Dodatkowo, od 2007 roku, prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Sopocie nt. oceny potencjału zawodowego metodą Assessment Center. Chętnie udziela indywidualnych porad w zakresie poszukiwania pracy i pozytywnego przechodzenia przez procesy rekrutacyjne.
Na co dzień wspiera menedżerów i pracowników w codziennych zagadnieniach personalnych, przekłada potrzeby biznesu na rozwiązania HR, odpowiada za kompleksową realizację strategii HR, działania wspierające budowanie zaangażowania pracowników oraz procesy rekrutacyjne (w tym jako asesor przy AC/DC).  Pasjonatka szkoleń w obszarze rozwoju menedżerów, jest również autorem wielu projektów i spotkań motywacyjnych dla pracowników na każdym szczeblu zatrudnienia. Jej zdecydowanie mocną stroną jest „ludzkie podejście” do problemów, duża skuteczność w ich rozwiązywaniu, a także psychologiczne wsparcie, jakiego udziela swoim rozmówcom. Ludzi zaraża optymizmem, pozwala im samodzielnie odkrywać ich potencjał i zapał do zmiany.


Małgorzata Pliszka
Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, obecnie zatrudniona na stanowisku  dyrektora urzędu pracy. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Opolskim o kierunku pedagogicznym, studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - Public Relations w instytucjach rynku pracy. Nadzorująca realizację programów pilotażowych „Twoja kariera – Twój wybór”, „ Profilowanie usług”. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpismw bazie Kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej PUP w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia, rozporządzenia dotyczącego standardów usług rynku pracy, organizowania Centrów Aktywizacji Zawodowej, szkolenia Rad Zatrudnienia. Współautorka publikacji pt.: „Dobre praktyki w pośrednictwie pracy – innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy” – zeszyt metodyczny dla pośredników pracy wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Osoba współpracującamz Wyższą Szkołą Humanistyczną i Dziennikarstwa Poznań, w zakresie prowadzenia wykładów na studiach podyplomowych z pośrednictwa pracy.

 

Agnieszka Szwocha
Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wieloletni pracownik Urzędu Pracy w Gdańsku. Dodatkowo pracuje na stanowisku doradcy zawodowego na osiedlu treningowym „Sitowie” w Gdańsku, gdzie wspomaga osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w poszukiwaniu zatrudnienia. Doświadczony trener, prowadziła m.in. szkolenia z zakresu profilowania klientów urzędu pracy oraz tworzenia i realizacji IPD przez kompetentnego doradcę. Aktywnie uczestniczy przy współpracy z instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi we współpracę z PUP w Gdańsku. W swojej pracy kieruje się zasadą otwartej, swobodnej komunikacji redukującej poziom stresu oraz dostosowanej do indywidualnego klienta.
Nastawiona jest na realizację wyznaczonych celów oraz ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji. Jej motto, którym kieruje się w pracy zawodowej i zaraża nim swoich klientów to: Tak młody jak dziś nie będziesz już nigdy. Wykorzystaj to z myślą o twoim jutrze!

 

Edyta Sinacka-Kubik
Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 2005 roku prowadzi autorskie zajęcia dla studentów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz słuchaczy Podyplomowego Studium „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” z zakresu psychologii i psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. Posiada 10-letnią  praktykę w pracy z rodzinami znajdującymi się w kryzysie. Współpracujez Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni w zakresie komunikacji z klientami trudnymi, roszczeniowymi i manipulacyjnymi. W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracyi dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. Prowadzi warsztaty i szkolenia psychoedukacyjne w szerokim zakresie, a także warsztaty podwyższające kompetencje rodzicielskie.
Wychodzi z założenia, ze każdy posiada potencjał, który czasem trzeba pomóc odkryć, by następnie móc go rozwijać. W tym celu uczestniczy i organizuje zajęcia i warsztaty rozwijające kreatywność, ale także pozwalające odkryć i umocnić własną wartość. Przyświeca jej myśl: „albo znajdę drogę albo ją zbuduję”. W pracy najważniejsza jest dla niej możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem.

 

Monika Zielińska
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów pedagogicznych w Toruniu oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA w Warszawie, Trenerskiej Grupy Superwizyjno-Stażowej. Absolwentka Akademii Trenera w Warszawie.  Poza tym, ukończyła Helsińską Szkołę Praw Człowieka oraz szkolenia z zakresu mediacji, analizy stanowisk pracy. W czerwcu 2011 r. ukończyła  Podyplomowe Studia Menedżerów Personalnych na Politechnice Gdańskiej, natomiast w czerwcu 2014 r. Studia Podyplomowe Job-Coaching na SWPS w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, od 2005 r. jest trenerem biznesu, coachem, doradcą zawodowym, współpracowała ze Studenckim Forum Business Centre Club w ramach Akademii Młodego Businessmana, firmami szkoleniowymi w Warszawie i Trójmieście oraz Fundacją Integralia Ergo Hestii realizując projekty coachingowo-doradcze dla osób niepełnosprawnych wchodzących i powracających na rynek pracy. Specjalizuje się w prowadzeniu sesji coachingowo-doradczych dla osób zorientowanych na wprowadzenie zmian w swoje życie zawodowe, prowadzi coaching kariery i coaching menedżerski. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi klienta, komunikacji wewnątrz organizacji, konfliktu i metod rozwiązywania konfliktu, asertywności, metod radzenia sobie ze stresem, profilaktyki wypalenia zawodowego, zarządzania sobą w czasie, automotywacji i organizacji pracy, budowania zespołu. Prowadziła także szkolenia z zakresu motywowania, coachingu, coachingu menedżerskiego, autoprezentacji, prezentacji handlowych, zarządzania zmianą.

 

Sylwia Bilewicz

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener, twórca i uczestnik międzynarodowych projektów szkoleniowych. Zrealizowała setki godzin szkoleniowych z zakresu szeroko pojętych kompetencji społecznych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji warsztatów szkoleniowych z zakresu skutecznego działania w stresie dla pracowników firm, instytucji oraz studentów trójmiejskich uczelni. Trener z zapleczem terapeutycznym, którego warsztat gwarantuje indywidualne podejście do każdego uczestnika szkoleń. 

 

Beata Stawicka
Socjolog, obecnie wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie promocji aktywności sektora pozarządowego i profilaktyki zdrowia.
Członek Grupy Roboczej przy Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu przeciwdziałania stresowi, które realizowała dla ponad 600 studentów trójmiejskich uczelni wyższych w tym Akademii Medycznej oraz Politechniki Gdańskiej. Stres w warunkach szpitalnych zna z autopsji w związku z długotrwałym leczeniem dzieci. Doświadczenia ugruntowała wiedzą z psychotraumatologii.
W obszarze jej zainteresowań znajduje się również tematyka wypalenia zawodowego, wywoływanego przez długotrwały stres. Stres i wypalenie zawodowe były tematem szkolenia przeprowadzonego przez trenerkę w marcu br dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.
Prywatnie osoba z pasją, aktywnie działająca społecznie w branży ochrony zdrowia - Prezes Fundacji żyć z POMPĄ, organizacji powołanej na rzecz osób przewlekle chorych.

 

 

Agnieszka Głuszczyńska
Psycholog, trener edukacyjny, coach ICF, mentor.
Ukończyła Uniwersytet Gdański, Psychologię, Szkołę Trenerów Edukacyjnych "Sieć" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studia podyplomowe "Akademia Coachingu"COACH akredytacja ICF.
Staż trenerski: 20 lat, około 3000 dni szkoleniowych.
Specjalizuje się w tematach szkoleń psychologicznych i miękkich dla edukacji: Metody nauczania, Style i strategie uczenia się, Kreatywność dla uczniów i nauczycieli, Współpraca zespołów nauczycielskich, Praca z grupą, Metody radzenia sobie ze stresem i konfliktami w pracy nauczyciela, Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, Jak pomóc uczniom radzić sobie ze stresem, Psychologia pozytywna, Praca z przekonaniami i nastawieniem.
Odbiorcami szkoleń  była kadra kierownicza oraz pracownicy takich organizacji: UM Gdańsk, Urząd Kontroli Skarbowej, PARP, PUP, Pomorska Izba Rzemieślnicza, Centrum Integracji Społecznej, Sądy Apelacyjne, Sądy Rejonowe, MOPR, MOSiR, Ministerstwo Sportu i Rekreacji. 

Firm: AUCHAN, NETTO, TPSA, NETIA Telekom, Ergo Hestia, BZWBK ,Bank Gospodarki Krajowej, SIMENS, WSK Rzeszów, PKN Orlen, UNILEVER, Coca-Cola Company, Sanofi Aventis, BAT, Thomson Reuters, DHL, Franke, VTS Clima, Balex Metal, StenaLine, Bałtyk SA, Trefl, VIAMedica, CTO SA, Markety ZooKarina.

Specjalizuję się w szkoleniach i coachingów z tematów:
Przywództwo, Budowanie autorytetu szefa, Skuteczna komunikacja w zespole, Budowanie zespołu, Rozwiązywanie konfliktów w zespole, Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami, Motywowanie pracowników, Zarządzanie czasem Delegowanie zadań i Podejmowanie skutecznych decyzji, Prowadzenie spotkań i zebrań , Zarządzanie zmianą, Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, Trening antystresowy. Z zakresu obsługi klienta i sprzedaży: Profesjonalna obsługa klienta, Obsługa trudnego klienta, Asertywna komunikacja w obsłudze, Rozwiązywanie konfliktów w kontakcie z klientem, Sztuka sprzedaży, Telemarketing.
W swoim życiu osobistym i zawodowym dba o podnoszenie jakości i komfortu życia, chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniami z zakresu równoważenia obszaru pracy i pasji. Uczy ludzi jak osiągać pozytywny rozwój i pełnię realizacji swoich celów w pracy oraz życiu osobistym. Interesuje się zdrowym stylem życia, pozytywną psychologią, tańcem, podróżami.

 

Przemysław Walter
Jest Międzynarodowym Coachem, Trenerem i Konsultantem Zarządzania. Od blisko 8 lat współpracuje z Katedrą Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. Jest wybitnym praktykiem, który przeprowadził już blisko 500 h indywidualnych sesji Coachingu. Do tego ma na swoim koncie ponad 5000 godzin spędzonych w sali szkoleniowej jako trener. W swojej karierze doradzał i szkolił managerów z 6 krajów. Wśród jego klientów są największe polskie i międzynarodowe koncerny takie jak: IKEA Hanim S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Colgate-Palmolive Sp. Z o.o., Polkomtel S.A., Polomarket Sp.  z o.o., PMPola S.A., Ruukki Polska Sp. Sp. z o.o., Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Volvo Polska Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o. Jako popularny trener i coach podzielił się swoimi zaawansowanymi programami, modelami, narzędziami i technikami z setkami indywidualnych osób, podczas prywatnych sesji, webinarów i szkoleń stacjonarnych. Przemysław Walter kieruje jedną z najstarszych szkół Coachingu w Polsce i jest twórca zaawansowanych programów szkoleniowych z Coachingu w których wzięło już udział blisko 400 osób. Jest również twórcą zaawansowanych programów szkoleniowych: Rozmowa Kwalifikacyjna & Autoprezentacja – Zwycięskie Strategie oraz THE 4-W Strategy, które zrewolucjonizowały proces doradztwa zawodowego w Polsce. Co miesiąc uczy jak skutecznie poszukiwać i znaleźć pracę ponad 30 000 osób, które odwiedzają prowadzone przez niego strony, gdzie publikuje darmowe artykuły oraz szkolenia video nt. najskuteczniejszych strategii zarządzania kadrami i własną karierą.