Projekty zrealizowane

Projekt „Pełnia talentu w pełni wieku – program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus  do nieskończoności”


Projekt „Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców”


Projekt „Nowa Perspektywa” był realizowany przez Instytut Rozwoju Personalnego Ganesa w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku w terminie 01.03.2014-31.08.2015.

Działaniami projektu zostało objętych 72 osób, które otrzymały wsparcie w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Ostatecznie 12 osób założyło swoje firmy a większość pozostałych Uczestników i Uczestniczek podjęła zatrudnienie po ukończeniu szkoleń zawodowych w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków EFS,
Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”,
Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.